Webvidék - Tedd fel a pontot az internetre
Fujitsu Siemens Romania
 

Támogatóink


Youth in Action

Brinel

Departamentul pentru Relatii Interetnice

Sigma Towers

AMM Design


Médiapartnereink


Kolozsvári Rádió

Krónika

Erdély FM - a bizalom hangja

RTV magyar adás

Profi Rádió

Település:
Balázsfalva
Megye:
Fehér

SzórványértCsapattagok

  • › Karácsonyi István (közgazdász, 41)
  • › Karácsonyi Hajnalka (református kántor, 48)
  • › Varró Árpád (tanár, 52)
  • › Karácsonyi Tímea (tanuló, 8)

A településről

Balázsfalva – Blaj – Blasendorf, a Nagy- és Kis- Küküllő összefolyásánál, Gyulafehérvártól ÉK-re fekszik. Bár a legenda korábbi időről is beszél, vagy akár a 7. sz. –ból való szláv úrnasír, de a tulajdonképpeni első történelmi dokumentum IV Béla krónikásától származik, aki azt írja, hogy Erdély egykori (1266-1267) vajdája, Felvinc, Herbord nevű ura 1252-ben megvásárolta a Szancsali birtoknak azt a felét, amely a két Küküllő összefolyásánál bezárt szögben terült el. „Erdély egyházfeje: Mihály tudomására hozza mindenkinek , hogy a Szalók nembeli Márton comes fiai : Márton és Tamás tanúsították az elébb említett vásárt, nevezetesen, hogy 5 ezüst márkáért örök áron eladták Herbordnak és testvérének Lőrincnek a Szancsali birtokuknak azt a felét”…”amelyik magába foglal három falut, melynek volt egy temploma is szent Márton tiszteletére”. 1269-ben V. István, Erdély „hercege” már mint emberi települést : Herbord faluját a két Küküllő egyesülése közötti villa Herbordi-t és Zanchalteluki-t egy brassói Ebl nevű szász ember fiának Teel-nek adományozza először Zanchalteluki-t (Szancsaltelkét), Herbord falva földjeivel, „érdemeiért és hűségéért” erről az adományozásról egy 1272-es dokumentum emlékezik, melyben IV László király erősíti meg – apja István herceg 1269-es adományát. Ez a bizonyos Teel nyomban el is adta mind a kettőt, rokonának a Kelnek-i Erwin nevű gróf Chyel nevű fiának. 1313-ban már ismét visszakerült a Herbord család tulajdonába a falu és a birtok. Most a Herbord család Blasius nevű fiáé, akitől a nevét örökölte városunk. Ugyanis már az 1332-es pápai tizedjegyzék már villa Blasi-nak említi. Amikor Szent Márton templomának a papja Laustáciu volt. Pár évvel később, 1346-ban a Nagy Lajos féle összeírás idején már kifejezetten Balázsfalva néven jegyezték be. 1346/1395 közötti tulajdonosokról nem tudunk semmit. 1396 az újabb dátum, amikor Zsigmond király Nagybaróti Cserei (Cséry, Czéri) Balázs-nak , adományozza Balázsfalvát a környező 13 jobbágyfaluval együtt, a Nikápolyi ütközetben szerzett érdemeiért, vagyis mert megmentette királya életét. Ezután újabb tulajdonosok következnek, akik közül említésre méltó a 16. sz.-ból Bagdi György, aki 1535-ben felépíti a kastélyt. E körül a kastély körül alakul ki először a társadalmi, később a vallási és kulturális élet. Báthori Zsigmond fejedelem 1597 január 4-én kelt levelében megerősíti Bagdi György fia István, és leányai Margit és Krisztina örökösök és leszármazottaik részére Balázsfalva tulajdonjogát. Bagdi István halála után Bocskai István fejedelem mégis másnak: Örvendi Pálnak adományozza azt. Ezt az adományozást a Bagdi lány-örökösök megtámadták és el is foglalták a birtokot. 1609 április 25-én Báthori Gábor fejedelem bár megerősíti a Bagdi lányok végrendeleti örökségét, mégis 1610-ben Kákoni Istvánnak adományozza, ezért most az Örvendi örökösök perlekednek...1617-től kezdve, Örvendi halála után Balázsfalva a Bethlen család tulajdonába kerül, később Bethlen Péter, Bethlen István fia is jogot tartott a kastélyra, de egyelőre a kastély Bethlen Gábor fejedelem nyaralója, vadászkastélya lett, mit javíttat a kastély udvarán levő templommal együtt. Ezután a fejedelem 1619-ben Erdély kancellárjának, Szt. Pécsi Simonnak, adományozza Balázsfalvát kastélyával, birtokával együtt. 1620-ban Bethlen Gábor fejedelem Balázsfalvának heti és országos nagyvásár tartási jogot adományoz (heti-piac napja vasárnap volt) és ugyanazzal a privilégiumi levéllel Balázsfalvát várossá nyilvánítja. A kastély udvarán volt egy templom, amolyan udvari kápolna, amit még Bagdi György építtetett, - ez volt az első kálvinista templom Balázsfalván. A kastély új tulajdonosa is építkezik, s habár szombatista volt, mégis a már közel száz éves templomot ő is javítja. Erről tanúskodik a templom ajtó fölötti feliratos márványtábla dátuma: „Hic iter est, veniant sitientes bibere, lymhos, post quas non ultra concutit atra sitis. A.D. 1629”. Pécsi először 1618-ban, ezután 1635-ben Törvény elé kerül jórészben az akkor tiltott judaista, másképpen a szombatista hitelfogásáért, vallási tévelygéseiért. Közben 1631-ben Bethlen István fejedelem, fiának, Péternek – aki számot tartott a balázsfalvi doméniumra- sikerült rávenni Pécsit egy olyan szerződés kötésére, mely szerint halála után reá száll az uradalom... Pécsi még egy egyességet kötött Haller Péterrel is, hogy halála után ennek hagyja vagyonát. Lehet, hogy ennek az egyességnek feltétele volt Pécsi leányának, Erzsébetnek a feleségül vétele. Bethlen Gábor után I. Rákoczi György fejedelem amikor meggyőződött Pécsi vallási tévelygéseiről 1638-ban konfiskálta vagyonát, egyedül Szt. Erzsébetet hagyta meg neki. 1646-ban II. Rákoczi György öccsének Zsigmondnak adományozta, de mégis a régi vonal folytatódik: 1648-ban Bethlen Péter meghalt, Pécsi előtt, de hi’ba jött a fiskus, az örökség nem lehetett az övé, bizonyára Pécsi életben léte és Haller Péterrel kötött egyessége védte meg azt. 1659-ben Seidi Achmed török csapatai dúlják fel Balázsfalvát s mészárolják le lakosságát, úgyannyira, hogy a nemrég várossá nyilvánított faluban mindössze 20 magyar család maradt. Ezután 1660-ban, november 9-én Barcsai Ákos fejedelem odaajándékozza Haller Gábornak. 1661-től Apafi Mihály lesz a fejedelem, aki 1663 november 15-én ott volt Érsekújváron, ahol meghalt Balázsfalva új tulajdonosa Haller Gábor. Így jutott hozzá Apafi Mihály fejedelem Balázsfalvához és a birtokhoz. Apafi Mihály felesége, Bornemissza Anna, itthon meg is vásárolja Balázsfalvát s a kastélyt, a régi Örvendi család tejhatalmú örökösétől Váradi Sarkantyús alias Gyulai Istvántól, 4 jobbágy és 6.000 Dézsaknai kősóért. Ezt a vásárt 1664 március 21-én írták alá Fogarasban. Ezt a szerződést Apafi fejedelem megerősíti és hozzá adja még Haller Gábor részét Magyarpéterfalvát és Szancsalt. 1664 december 14-én költözik be a fejedelem asszony a balázsfalvi kastélyába. Pécsi Erzsébet, Haller Péter felesége protestál a fejedelemnő ellen, de a protestálás abba marad, mert a fejedelemnő ezt a családot is kisegítette pénzzel. Ezután Apafi Mihály fia, Mihály, aki még apja életében, 1681-ben, átveszi a fejedelemséget, megkapja édesanyjától a balázsfalvi kastélyt birtokával együtt. Közben a történelem színpadán új változások lesznek: 1687 október 27-én Lotharingiai Károly herceg és az Erdélyi Országgyűlés nevében Teleki Mihály a balázsfalvi kastélyban aláírják a balázsfalvi egyességet, vagy szerződést, melynek értelmében Erdély Habsburg fennhatóság alá kerül. Az ifj. Apafi Mihály Bécsbe költözött és ott élt tovább hercegi rangban 1713-ban bekövetkezett haláláig. Édesanyjától kapott Balázsfalvi kastélya és birtoka királyi fiskusra száll a kincstár tulajdonába kerül. Ebben az időben szerveződik a Gyulafehérvár-Fogarasi Püspökség. III. Károly a balázsfalvi uradalmat a görögkatolikus egyháznak adományozza 1737-ben. Püspök Inocentiu Micu Klein, aki püspöki rezidenciát 1738-ban a kastélyba rendezi be. A Püspökségből 1854-ben lesz Érsekség. Apafi kastély- jelenleg görög katolikus érsekség 1739-ben a császári kegy Balázsfalvát újra várossá nyilvánítja. Ez az újabb Privilégiumi levél annyiban tér el Bethlen Gáborétól, hogy a heti piac napját vasárnapról csütörtökre teszi át, minden bizonyára nagy szerepe volt ebben az épülő katedrálisnak, hogy az előtérben levő piac és a közelében levő vásártér lármája ne zavarja a vasárnapi istentiszteleteket. Klein püspök Szombat-falváról és Fogarasból, a nagykiterjedésű egyházi birtok megművelésére román jobbágyokat telepít be Balázsfalvára. Szinte érthető, hogy a kastély- most már a görög katolikus Püspökség- udvarán levő református templom is a görögkatolikusok tulajdonába kerül, hiába küldenek panaszlevelet 1749-ben a Császári Udvarhoz, templomuk elvétetléért a reformátusok- új templomot kell építsenek maguknak és építenek is 1786-ban a mai református templomhoz közel, valahol a Nagyküküllő partján. Klein Püspök is hatalmas építkezésbe kezd. 1738-1765 között Martinelli, olasz építőmester terve alapján felépül a kastélytól nem messzire az impozáns székesegyház, katedrális. Felépül a Papnevelde és a Bazilita –Szentháromság kolostor, 1741-1777 között, és az Angyali Üdvözlet kolostor1750-ben. Ezekben az épületekben működött a balázsfalvi nyomda. 1755-re felépül és működik a görög katolikus Gimnázium, mindezek rendre valódi városképet mutatnak és kialakítják a kastély körül a várost. Az 1800-as években már két részből : Balázsfalva falu és Balázsfalva városból tevődik össze Balázsfalva. Ezzel az elnevezéssel jegyzik be a telkeket, házakat az 1900-as évek elején készült telekkönyvekbe. Visszatérve Klein püspökhöz, aki maga is így nyilatkozott a régi Balázsfalváról,- amely még magán hordta a török dúlás majd az 1704-es Rákóczi 35.000 fős kuruc serege prédálásának nyomait- „mikor idejöttem –Balázsfalva- nem volt más mint egy nyomorúságos (magyar) falu”. Tény és való, hogy Balázsfalva, I.M.Klein építkezése, munkálkodása nyomán rövid időn belül, a rmánok politikai, vallási és kulturális központja lett. Az Erdélyi Iskolát megalapozó írástudó-hármas É Samuil Micu, Gheorghe Sincai és Petru Maior. Ezt igazolja a neves történelmi esemény, az 1848 május 15-i Nagy Gyűlés, melyet a Szabadság Mezőn tartott Avram Iancu és Papiu Ilarian összehívására 40 ezer ember. A múltból említést érdemel még a 800 éves öreg tölgyfa, melynek magassága meghaladja a 17 métert, koronájának átmérője a 26 métert. Talán maga városunk névadója, Blasius Herbord ültette, vagy legalább is az ő idejéből való. A kastély kertjében, a város parkjában található. A reformátusok 1786-ban épített templom a száz év alatt megrongálódott használhatatlanná vált ezért újat kellett építeni helyette. A városiasodás igénye is közrejátszott a z új templom építésében. 1895-ben határozták el az új templom építését, alapkövét 1902 június 8-án tették le és még abban az évben fel is épült Király József, tordai építőmester terve és vezetése alapján- Cseresznyés Ödön lelkipásztor idejében, Balázsfalva város és Balázsfalva falu határvonalán, a falu felé nyíló ajtóval. A kastély udvarán lévő templom ekkor még állt. 1913-ban, egy csendes éjjel, késő éjszakán, a templom, amely alatt 6 görög katolikus püspök nyugvóhelye, leomlott. A torony még megmaradt, állt. 1926 szeptember 30-án, a földcsúszás következtében, kissé megdől, s hogy ne dőljön az udvarok alatti házakra, kárt téve azokban, leveszik, a tetejéről a keresztet és a gömböt, hogy utána október elején leomoljon az is. Valahol ott ahol a leomló torony kárt tehetett volna a házakban, ott lehetett az 1800-as években a református pap háza, a régi parókia is, amelyről azt írja a 800-as évek derekán benne lakó pap, hogy volt olyan esztendő is, amikor a Nagyküküllő kétszer is megáradt és mind a kétszer el iszapolta a házát. A város botanikus kertjét 1881-1883 között hozták létre. A város hajdani nyomdaépületében Timotei Cipariu könyvtár működik, 25.000 kötetéből 10.000, Timotei Cipariu magánkönyvtárát képezte. A trianoni békeszerződésig a város Alsó-Fehér vármegye Balázsfalvi járásának székhelye volt. Az 1902-ben épített református templomtól nem messze 1925-ben építik a katolikus kápolnát, majd 1938-39-ben katolikus papilakot is építenek. Ebben kapott helyet 1946-ban a magyar állami gimnázium. A mai balázsfalvi református templom Balázsfalvi római katolikus templom 1949 után alakul meg a Balázsfalvi Általános Iskola, egy állami épületben, bentlakással összekötve, ahova a Dicsőszentmárton és Balázsfalva közötti falvakban lakó gyerekek jártak. 1953-ban megalakult a Balázsfalvi Magyar Állami Óvoda „Gradinita Maghiara de Stat din Blaj” név alatt. A régi magyar iskola 1962-ben megszűnik a bentlakás és a magyar iskolát egyesítik az I-es számú román iskolával, ahol napjainkig működik, mint magyar tagozat. Jelenleg az iskola neve "Toma Cocisiu" Általános Iskola, melynek keretén belül magyar tannyelvű óvóda csoport 16 gyerekkel és magyar tannyelvű I-VIII osztály működik mindössze 31 tanulóval. Magyarpéterfalván magyar tannyelvű, két tanerős, I-IV osztály működik 22 tanulóval. Lakossága: A város lakossága 1910-ben : 2204 lakosából 1560 román, 500 magyar és 135 német volt. A 2002-es népszámlálás alapján összlakossága 20.765 Nemzetiségek szerinti megoszlás: Vallások szerinti megoszlás: Román- 17.091 ortodox- 4.752 Magyar- 1.697 görög katolikus- 3.411 cigány- 1.900 református- 985 német- 63 római katolikus- 734 más nemzetiségű 14 baptista- 408 pünkösdista- 220 más vallású 255 Balázsfalvához tartózó magyar történelmi egyházaink: Az egyházaink nyilvántartásából kitűnő aktuális adadatok a következők: Balázsfalvi Református Egyházközség 265 lélek Balázsfalvi Római-Katolikus Plébánia 304 lélek Magyarpéterfalvi Református Egyházközség 592 lélek Türi Református Egyházközség 32 lélek Türi Római-Katolikus Plébánia 375 lélek Látnivalók: • Balázsfalvához tartózó magyar történelmi egyházaink templomai • A főtéren áll a görög katolikus érseki székesegyház. 1738 és 1765 között épült Anton Echkardt Martinelli tervei alapján. • A tér túloldalán a volt Apafi-kastély, a 18. század óta görög katolikus érseki palota. • A „Szabadság Mezeje” román nemzeti emlékhely, ahol a román szabadságvezérek szobrai között ott van Petőfi szobra is.

Partnerszervezet

Szülőföldünkért Egyesület

Szülőföldünkért Egyesület, magánjogi, nemkormányzati, politikamentes, nonprofit jogi személy. Székhelye: Balázsfalva, Kolozsvári út, 61 szám, Fehér megye, Románia Megalakulásának célja a szórványban élő magyarság összefogása, felkarolása, segítése, a magyar történelmi egyházaink támogatása, a szórványban működő magyar nyelvű oktatás megmentése. Alapító tagok Karácsonyi István - elnök Biró József - alelnök Karácsonyi Hajnalka - titkár Borbély György - alapító tag Karácsonyi Erzsébet - alapító tag Az egyesület célja, közösségi érdekeket szolgáló tevékenységek megvalósítása, éspedig: a.) a magyar közösség tudományos és kulturális tevékenységeinek elősegítése és támogatása, b.) a szórványmagyar közösségek támogatása különösen Balázsfava környékéről és a Küküllőmenti falvakból a közösség kultúrájának megismerése és ápolása érdekében, c.) a helyi magyar néphagyományok, és kultúra megmentése és ápolása, d.) a magyar történelmi műemlékek ápolása és javítása, emléktáblák elhelyezése, e.) a magyar tannyelvű oktatás támogatása, f.) magyar ifjúsági és sporttevékenységek támogatása, g.) a magyar fiatalok támogatása, különös tekintettel a Fehér megyei fiatalokra, h.) a fiatal tehetségek támogatása, i.) a polgári viselkedésmód javítása. Tevékenységi köre: a.) kulturális, tudományos, művészeti és tematikus fesztiválok szervezése és támogatása; b.) emlékünnepségek szervezése; c.) gyermektáborok, szimpozionok, gyakorlati és kulturális körök támogatása d.) irodalmi és zenei estek, vagy klubok szervezése; e.) művészeti kiállítások, fesztiválok és különböző találkozók szervezése, f.) emlékünnepségek szervezése a magyar történelem és kultúra különböző személyiségeinek tiszteletére; g.) kirándulások szervezése; h.) sport versenyek és különböző vetélkedők szervezése; i.) kurzusok, előadások szervezése gyerekek és felnőttek részére a számítógép használatának megismerése érdekében, j.) pályázatok írása a kitűzött programok anyagi támogatásának biztosítása érdekébe; k.) testvérvárosokkal történő kapcsolatok fejlesztése; l.) kedvező feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás, annak érdekében, hogy minél kevesebb fiatal hagyja el szülőföldjét; m.) az anyagi nehézségekkel küszködő fiatalok támogatása; n.) a beteg és idős személyek anyagi támogatása; o.) tehetséges fiatalok ösztönözése; p.) a magyarul tanulni vágyó diákok ingáztatása; q.) tapasztalatcsere más hazai és külföldi nonprofit szervezetekkel; r.) kiemelkedő eredményeket elérő gyermekek jutalmazása; s.) a fiatalok környezet iránti tiszteletben történő nevelése; t.) a kulturális és vallásos tevékenységek támogatása; u.) ösztöndíjak létesítése szegény vagy kiemelkedő eredményeket elérő gyermekek jutalmazására; v.)a református és római-katolikus egyházak anyagi támogatása; w.) könyvek, lapok, különböző kiadványok anyagi támogatása; x.)bármely más törvényes tevékenység, ami a magyar közösség identitás megőrzését szolgálja, és ami által megvalósulnak az egyesület célkitűzései; y.)partnerkapcsolatok kialakítása más hazai, vagy külföldi intézményekkel, vagy szervezetekkel, az egyesület célkitűzései megvalósításának érdekében. Elérhertőségeink: Asociatia ”SZÜLŐFÖLDÜNKÉRT” 515400, Blaj str. Clujului nr. 61, jud. Alba Tel: (+40)258710284, (+40)745108220 E-mail: e.szulofoldunkert@yahoo.com Adószám-Cod de identificare fiscala: 22633194 Bankszámla-Cont bancar (IBAN): RO04RNCB0007093603390001 RON RO74RNCB0007093603390003 USD

Elérhetőség:

Cím: Blaj, str. Clujului nr. 61, jud. Alba
E-mail: e.szulofoldunkert@yahoo.com
Telefon: 0745108220

Transindex - eTransylvania Egyesület

A verseny véget ért.

Köszönjük a játékot.

Kommentek

Advent Ottományban

ARA:nem tudom mi a bajod ottományal szerintem klasz egy falu!!!:D [tovább]
[Wondrák Mónika Mercédesz, 2010. márc. 27.]

A hétfalusi Borcsa-Kiss „dinasztia”

Irk Rékától kérdezném, hogy ismeri e a családja felmenőit. Ha igen, akkor [...tovább]
[Rihmer Aurél, 2010. márc. 16.]

Varsolc legnagyobb családfája

Örvendünk hogy ennyire részletesen letudtátok vezetni a család tagjait .NAgyon [...tovább]
[SZ DÉNES BERTA, 2010. márc. 10.]

A gelencei Finta család

A feleségem Finta Márta, Kiskunhalas-i születésű. Édesapja néhai Finta Bálint, [...tovább]
[Farkas István, 2010. márc. 5.]

Blénessyek Gyergyószentmiklóson

A nagyapám Blénessy Imre szül1887 az édesanyám Blénessy Erzébet szül1922 nov 5 [...tovább]
[Baranyi Lászlőné , 2010. febr. 19.]

“Örmény hajnal”

sajnos a marosvásárheji dudutz és novákcsaládokrol semmi szo sem esik pedig régi [...tovább]
[waitsuk péter, 2010. febr. 8.]

Okos-Rigók fája

Gratulalok ez egy igazi szep munka [tovább]
[BENK, 2010. febr. 2.]

Kommentek
  Creative Commons License

Szabályzat GyIK Mi ez? Kontakt Partnerek, támogatók Az első Webvidék Címoldal Transindex eTransylvania Egyesület